Tag "CEO"

Bạn đang sử dụng phong cách lãnh đạo nào để điều hành công ty ?

Không có một phong cách lãnh đạo nào phù hợp dành cho tất cả. Cần kết hợp các phong cách lãnh đạo cho phù hợp với tình huống, phù hợp với từng nhân viên.

menu
menu