Tag "Robin Sharma"

Những điều giá trị được đúc kết trong ”Ba Người Thầy Vĩ Đại”

Hãy nhớ rằng chúng ta thu nhận những gì chúng ta phát ra. Cuộc sống bên ngoài không là gì khác hơn một hình ảnh phản chiếu cuộc sống bên trong của chúng ta.

menu
menu