Từ chối khéo

Từ chối những công việc vượt quá khả năng của mình. 2

Kỹ năng từ chối – Để có thời gian làm những việc quan trọng

Khi giao tiếp trong kinh doanh, yêu cầu tối thiểu của việc trao đổi thành công chính kỹ năng lắng nghe. Nhưng một khi bạn lắng nghe các vấn đề từ đối tác, các...