Ý chí

0

Hé lộ sức mạnh của sự cam kết

Sự cam kết là khả năng tập trung ý chí vào một mục tiêu một hành động hay một lý tưởng mà ý nghĩa của nó còn quan trọng hơn cả sự sống còn.