Từ Thiện

Kêu gọi hỗ trợ nhóm Vườn Thuốc Nam

Người bệnh rất cần thuốc, Phòng thuốc thiếu Kim Tiền Thảo, nhóm Vườn Thuốc Nam vận động quỹ thực hiện trồng – theo dõi thuốc trong suốt 6 tháng, Dự án cần 22 triệu đồng – với số tiền này bào chế được thuốc đủ cho hơn 250 người điều trị đến khi khỏi bệnh

menu
menu